Privacy statement | Maak het jezelf gemakkelijk
Volledige installatie en uitleg
Inclusief service en reparatie
Altijd het nieuwste van het nieuwste

Privacy statement

Privacy statement

Dixons respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en haar klanten en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken.

Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Zo kan extern informatie ingewonnen worden bij een kredietinformatiebureau. Deze informatie kan een onderdeel zijn van het acceptatieproces.

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn. Dixons zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Dixons zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.